Actes burlesques

Juanita - Lili Mirez Moi
La veuve - Lili Mirez Moi
Maison Close -Lili Mirez Moi

Les cupcakes - Lili Mirez Moi
La Tzigane - Lili Mirez Moi
Mambo - Lili Mirez Moi

Dolce Vita

Iémanja - Lili Mirez Moi